Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest praktische informatie van Olivijn.

Direct downloaden

> Alle vakanties, feestdagen, vrije dagen, voortgangsgesprekken en bijzondere activiteiten staan in het jaarrooster
> Informatie over de school, het onderwijs en praktische zaken staan in de schoolgids
> Het schoolplan is een richtinggevend document voor de planningsperiode 2020-2024
> Handreiking privacyregels op school uitleg voor ouders


Schooltijden en jaarrooster


 

Olivijn heeft vijf gelijke schooldagen. De leerlingen gaan maandag tot en met vrijdag van 08.40 uur tot 14.15 uur naar school. Vanaf 08.15 uur is het mogelijk om uw kind naar school te brengen, er kan dan in de hal worden gewacht onder toezicht van de deurdienst. Dit zijn de klassenassistenten met een opvallend hesje aan. Vakanties, feestdagen, vrije dagen, besprekingen over de voortgang van uw kind en andere bijzondere activiteiten vindt u in het jaarrooster.
> Lees meer


Afwezig, ziek- of betermelden


 

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit worden gemeld aan de school. U kunt uw kind afmelden via: het telefoonnummer van school (036 549 19 17) of via e-mail (secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl). Vergeet niet de naam van uw zoon/dochter en de klas te vermelden.
Indien van toepassing: Vergeet niet uw zoon/dochter ook af te melden bij het busvervoer of de betrokken ketenpartner. Voor het taxivervoer en de ketenpartners is het ook belangrijk dat u uw zoon/dochter weer beter meldt, anders wordt het vervoer of de ondersteuning niet ingezet. 
> Lees meer


Communicatie klassenteam

Wanneer u iets wilt bespreken of overleggen met het klassenteam kunt u persoonlijk contact opnemen met de leerkracht of assistent, bij voorkeur voor of na schooltijd. Daarnaast is het mogelijk om na schooltijd telefonisch contact op te nemen. Tijdens de lessen is het klassenteam niet bereikbaar. Mocht het na schooltijd telefonisch niet lukken, dan beschikt elke klas ook over een groepsmail waar u een e-mail naar kunt sturen. Bijvoorbeeld, Onderbouw 1: ob1@almere-speciaal.nl.
Vergeet niet om u in te schrijven voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief. Hierin vindt u belangrijke mededelingen en leuke informatie uit de klassen.


Pauze, buitenspelen en bewegingsonderwijs


 

De leerlingen eten in hun eigen klas samen met het klassenteam. De leerlingen hebben twee pauzes per dag:
Rond 10.00 uur: Fruit eten en drinken, 15 minuten buitenspelen
Rond 12.00 uur: Brood eten en drinken, 30 minuten buitenspelen. 

Twee keer per week hebben de leerlingen bewegingsonderwijs, meestal gegeven voor de vakleerkracht. 
> Lees meer


Medisch


 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de meest recente medische informatie en het medicijngebruik op school. Zij zorgen dat het klassenteam de juiste informatie heeft over de medicatie en dat tijdig de juiste medicatie aangeleverd wordt. Op de verpakking dient vermeld te worden om welke medicatie het gaat, wat de dosering is en op welke tijd(en) deze medicatie moet worden toegediend. Er kan op school pas medicatie worden toegediend door het klassenteam als ouders het formulier 'overeenkomst voor medicijnverstrekking' hebben ingevuld en ondertekend.

Indien er sprake is van epilepsie wordt in overleg met de behandelend arts een epilepsie noodprotocol opgesteld. In geval van andere medische problematiek en indien er sprake is van acute handeling bij een bepaalde situatie kan er in samenspraak met de behandelend arts een individueel noodprotocol voor de leerling worden opgesteld. Vragen over het geven van medicatie op school of het opstellen van een noodprotocol kunt u bespreken met de klassenassistent van uw kinds groep. Meer informatie vindt u op de website van Passend Onderwijs Almere.

Belangrijk!
In verband met latex-allergieën van sommige leerlingen is het niet toegestaan latex ballonnen mee de school in te nemen. 


Klachten


 

Bij problemen wendt u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht. Deze kan ook de teamleider inschakelen. Indien u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of in de klas kunt u contact opnemen met de teamleider of de directie.

Wij hopen als school er alles aan te doen om klachten te voorkomen. Mocht het toch gebeuren dat er een situatie ontstaat waarbij de klachtenregeling noodzakelijk is, moet het voor een ieder duidelijk zijn welke stappen ondernomen moeten worden.
> Bekijk de klachtenregeling