Ons Onderwijs

Via onderstaande subpagina's vindt u meer informatie over het onderwijs op Olivijn: wat is onze visie op (speciaal) onderwijs, welke doelen streven we na en hoe richten wij ons onderwijs in om deze doelen te behalen?

Wat maakt ons speciaal?

Hier volgt binnenkort een animatie over het onderwijs op Olivijn.
 

Algemene uitgangspuntenOlivijn biedt passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking, langdurige ziekte of een zeer moeilijk lerend niveau. Voor onderwijs op Olivijn heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs nodig. 

Op Olivijn vinden wij het heel belangrijk om te werken vanuit de kernwaarden respect, duidelijkheid, veiligheid en samenwerken. Vanuit deze kernwaarden bieden wij de leerlingen een onderwijsaanbod op maat, afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften.
Vanuit onze missie en visie ontstaat het motto voor onze school:
Olivijn, een steengoede basis voor het leven! 
Olivijn is een openbare school, wat wil zeggen dat ieder kind welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

> Lees de missie en visie


Kenmerken leerlingen


 

De leerlingpopulatie van Olivijn is zeer divers. Olivijn heeft een onderwijsaanbod voor:

  •     leerlingen met een lichamelijke beperking
  •     leerlingen met een verstandelijke beperking
  •     leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking
  •     leerlingen met een langdurige ziekte
     
Olivijn biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar.
In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning Olivijn biedt.
Momenteel wordt ons schoolondersteuningsprofiel gereviceerd. Binnenkort zal deze weer op de website te vinden zijn.

Onderwijsleerproces


 

Olivijn stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. Dit perspectief geeft aan wat de verwachting is van het te behalen niveau wanneer de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs. Dit is een inschatting van wat de leerling op school gaat leren. De doelen waar aan wordt gewerkt, worden in nauwe samenwerking tussen school en thuis afgestemd.

De leerkracht zal in de lessen er voor zorgen dat elke leerling op zijn eigen niveau maximaal wordt gestimuleerd. Er wordt hierbij rekening gehouden met de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Er wordt gewerkt aan 5 hoofddomeinen: Sociaal-emotionele ontwikkeling, Leren Leren (taakgedrag en werkhouding), Mondelinge taal, Schriftelijke taal en Rekenen.

Het pedagogische klimaat wordt op school gevormd vanuit het systeem 'School Wide Positive Behavior Support' (PBS). PBS is een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen school. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We leren de leerlingen en volwassenen om prettig met elkaar om te gaan door het bevestigen van positief gedrag.

Er is ook extra aandacht voor de communicatie. Vanuit school wordt Totale Communicatie aangeboden. Dit houdt in dat iemand bewust gebruik maakt van alle mogelijke communicatiemiddelen om contact te maken en te communiceren. Om de gesproken taal te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van communicatiemiddelen. Hierbij valt te denken aan voorwerpen, foto's, pictogrammen, tekeningen en gebaren.

> Lees meer