Visie & Missie

Algemene uitgangspunten

Missie

Olivijn biedt hoogwaardig passend onderwijs aan leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoefte voortkomend uit een lichamelijke beperking, meervoudige beperking, langdurige ziekte of een zeer moeilijk lerend niveau en met een toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs. Olivijn biedt onderwijs aan in samenwerking met ouders en waar nodig ondersteund door ketenpartners uit het sociale domein.
Olivijn biedt onderwijs aan leerlingen met een beperking om hen voor te bereiden op vervolgonderwijs, met als einddoel een plek in de maatschappij. Op Olivijn leren leerlingen 'leren voor het leven'.

Visie

Olivijn biedt leerlingen vanuit de kernwaarden respect, duidelijkheid, veiligheid en samenwerken een onderwijsaanbod op maat. Dit gebeurt in samenwerking met ouders en waar nodig met ketenpartners. Leerlingen worden voorbereid op vervolgonderwijs met als einddoel maximale participatie in de maatschappij, door te werken aan de volgende leerdoelen:

  • Leerlingen leren zo optimaal mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te zijn.
  • Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit op hun individuele mogelijkheden.
  • Leerlingen ontwikkelen zich op cognitieve vaardigheden, communicatie en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast krijgen de leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelingen in sociale omgang, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding.


Voor elke individuele leerling ontstaat een programma dat past bij zijn/haar mogelijkheden en uitstroombestemming.

Olivijn biedt adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs gaat er van uit dat wanneer er een relatie bestaat, er iets geleerd kan worden. Binnen Olivijn werken we daarom eerst aan de relatie tussen de leerkracht en de leerling.
Wanneer er geleerd wordt, ontstaat competentie. Je bent competent, vaardig en/of kundig in bepaalde handelingen.
Doordat je een relatie hebt en competent bent, wordt de autonomie vergroot. Autonomie is een basisbehoefte om te leren voor het leven. Een deel van onze doelgroep zal altijd vanuit nabijheid verder ontwikkelen.

Vanuit onze missie en visie ontstaat het motto voor onze school:
Olivijn, een steengoede basis voor het leven!

Identiteit

Olivijn is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.
Als er op Olivijn gesproken wordt over godsdienst, dan zal dit gebeuren vanuit de diversiteit aan godsdiensten die in de Nederlandse samenleving voorkomen. Olivijn biedt ruimte voor diversiteit vanuit een respectvolle houding naar elkaar.

< Terug naar Onderwijs